Terminy w II turze rekrutacji na rok 2023/2024 (10 miejsc)

Internetowa Rekrutacja Kandydatów – link do strony

 

Terminy zapisów

Termin zapisów w systemie IRK: Od 17 sierpnia 2023 do 11 września 2023 do godz. 23:59:00 – irk.uw.edu.pl

Internetowa Rekrutacja Kandydatów – link do strony

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023

Termin składania dokumentów (kolejne tury):

 • I termin 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.
 • ew. kolejne terminy wyznaczane przez Komisję Rekrutacyjną

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 

(nie dotyczy kandydatów z maturą polską)

 

Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 – lista uznawanych dokumentów znajduje się w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej.

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu znajomości języka polskiego, który ma charakter testu z lektury psychologicznej w języku polskim.

Informacje o lekturze zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Psychologii oraz w systemie IRK w terminie podanym w uchwale rekrutacyjnej.

Lektura do egzaminu:
Darwin, K. (1873) Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa. Rozdziały I – IV.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. Do dopuszczenia do dalszej kwalifikacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 30% punktów z testu. Punkty z egzaminu nie wliczają się do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 r. o godz. 12:30 on-line lub w budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.


Ogólne zasady rekrutacji

Poziom kształcenia: licencjackie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 3 lata
Kierunek: Stosowana Psychologia Zwierząt

Limit miejsc: 58 (48 w lipcu + 10 we wrześniu)

Język wykładowy: polski

Studia niestacjonarne (zaoczne, płatne)


Zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego

 

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych

 • język polski– waga 0,25%
 • język obcy nowożytny– waga 0,25%
 • przedmiot do wyboru z listy – waga 0,25%

CZWARTEGO przedmiotu punktowanego (nieobowiązkowego, innego niż podany przedmiot obowiązkowy) wybranego z listy – waga 0,25%

Lista przedmiotów do wyboru (nie można wskazać dwukrotnie tego samego przedmiotu):

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • socjologia *,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*.
 • nauka o zdrowiu i sporcie*.

 

* w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W rekrutacji na studia niestacjonarne kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2023/24 można znaleźć na stronie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/24 zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym  = maks. 60 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 75 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie podstawowym = maks. 45 ppkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,25) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,25) + (przedmiot z listy rozszerzony x 1 x 0,25) + (czwarty przedmiot punktowany x 0,6 x 0,25)

 

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) przy sporządzaniu rankingu rekrutacyjnego brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 30 punktów rekrutacyjnych.

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23 ostatnia przyjęta osoba miała 45,45 punktów rekrutacyjnych, w roku 2021/22 – 52,45 pkt, w roku 2020/21 – 37,60 pkt.

 


Pytania dotyczące rekrutacji

dr Irena Zinserling
Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: 
poniedziałek-środa, 12.00-16.00 (od 19 czerwca: pon-pt 12:00-16:00)
Tel.: 668 588 516
e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl