Ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2020/2021

 

Poziom kształcenia: licencjackie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 3 lata
Kierunek: Stosowana Psychologia Zwierząt

Limit miejsc: 60
Język wykładowy: polski

Termin zapisów w systemie IRK: od 13 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 do godz. 23:59:00 – irk.uw.edu.pl

Termin ogłoszenia wyników: 24 sierpnia 2020

Termin składania dokumentów (kolejne tury):

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)*: 3-4 września 2020.

* przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

 

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2020/21 w tekście Uchwały Senatu UW.

Rekrutacja krok po kroku 

 


Informacje szczegółowe

 

Studia niestacjonarne (zaoczne, płatne) – limit 60 osób

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych

 • język polski– waga 0,2
 • język obcy nowożytny– waga 0,2
 • przedmiot do wyboru z listy – waga 40%

CZWARTEGO przedmiotu punktowanego (nieobowiązkowego, innego niż podany przedmiot obowiązkowy) wybranego z listy – waga 20%

Lista przedmiotów do wyboru (nie można wskazać dwukrotnie tego samego przedmiotu):

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka z astronomią,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W rekrutacji na studia niestacjonarne kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2020/21 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym  = maks. 60 pkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,2) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,2) + (przedmiot z listy podstawowy x 0,6 x 0,4) + (czwarty przedmiot punktowany x 0,6 x 0,20)