ProgramSpecjalizacjeOpłaty i organizacja naukiRegulaminy i zarządzeniaStypendia i pomoc materialnaWymiana studencka

Stosowana Psychologia Zwierząt jako kierunek studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia:

 • nauk przyrodniczych,
 • nauk społecznych,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kierunek łączy elementy wiedzy akademickiej, nawiązujące do tradycji kształcenia uniwersyteckiego, jak i elementy charakterystyczne dla kierunku zawodowego. Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami studentów.

W związku z tym, że zajęcia odbywają się także w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Student musi wtedy zadbać we własnym zakresie o dojazd i wyżywienie. Już na pierwszym roku przewidziane są praktyczne ćwiczenia terenowe, które prowadzone będą w Stacji Terenowej Wydziału Biologii UW w Urwitałcie.

Wykorzystujemy wszystkie dostępne obecnie formy kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez ćwiczenia, warsztaty zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning).

Plan studiów obejmuje:

 • Przedmioty podstawowe: m.in. psychologia (nauki społeczne), genetyka, propedeutyka medycyny weterynaryjnej (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne),  zoologia, neurobiologia (nauki przyrodnicze)
 • Przedmioty kierunkowe: m.in. etologia, psychologia porównawcza, fizjologia zwierząt, chów i hodowla, ochrona prawna zwierząt.
 • Przedmioty specjalizacyjne: m.in. terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt, szkolenie psów i koni, szkolenie sportowe.

Szczegółowy plan studiów wraz z warunkami zaliczenia przedmiotów w załączniku:

 

 

W ramach studiów oferujemy dwie specjalizacje.

Wspólnym elementem każdej ze specjalizacji są zagadnienia związane z zapewnieniem dobrostanu zwierzętom i respektowaniem ich wymagań behawioralnych. Uczymy jak w konkretnych warunkach prawidłowo rozpoznawać oraz zaspokajać potrzeby zwierząt. Bierzemy pod uwagę nie tylko fizjologiczne/zdrowotne korelaty dobrostanu (wynikające z potrzeb czysto biologicznych, na czym skupia się m.in. medycyna weterynaryjna), ale także aspekt emocji i motywacji.

Nasze działania wychodzą poza redukcję czynników patogennych i  cierpienia zwierząt; mają uwzględniać także pozytywne doświadczenia i potrzeby wynikające z ciekawości, czy też konieczność wzbogaceń środowiskowych itp. 

W zależności od wybranej specjalizacji student posiądzie nieco inne kompetencje, a co za tym idzie – przygotowanie zawodowe.

SPECJALIZACJE (kliknij na nazwę, aby dowiedzieć się więcej)

Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni

Specjalizacja „Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni” pozwoli studentom opanować wiedzę na temat zasad szkolenia i psychologii psów i koni oraz specyfiki poszczególnych gatunków. Szkolenia zwierząt oparte są na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się. Znajomość tych zagadnień pozwoli absolwentowi zrozumieć zachowanie zwierząt oraz zasady skutecznego komunikowania się z nimi. Wiedza z zakresu praw rządzących procesem uczenia się umożliwi absolwentom kierowanie zachowaniem zwierząt w taki sposób, aby było ono bezpieczne, służyło aspektom użytkowym.

CEL: wykształcenie specjalistów w zakresie szkolenia psów i koni. Dzięki wiedzy na temat zachowania zwierząt student będzie umiał wykorzystać naturalne predyspozycje zwierzęcia. Opanuje również techniki utrwalania właściwych i eliminowania niepożądanych zachowań zwierzęcia.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił:

 • stosować standardy szkolenia zwierząt,
 • identyfikować znaczenie poszczególnych elementów w ich szkoleniu i specyfiki różnych etapów wyszkolenia,
 • dostosować poszczególne rodzaje treningu psów i koni ze szczególnym uwzględnieniem ras do każdego rodzaju użytkowania,
 • zaplanować i wykonać podstawowe czynności związanych z treningiem i użytkowaniem psów i koni
 • rozróżniać metody wykorzystywane w szkoleniu psów i koni
 • wdrażać podstawowe metody i techniki wykorzystywane w szkoleniu psów i koni w kontekście mechanizmów uczenia się i motywacji,
 • wykorzystywać wiedzę w celu rozwijania zachowań pożądanych u zwierząt oraz eliminowania zachowań ryzykownych bądź uciążliwych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w ośrodkach szkoleniowych zwierząt,
 • w ratownictwie medycznym,
 • w służbach mundurowych (służba celna, straż pożarna, policja, służby ratownicze),
 • w wojsku,
 • w ośrodkach jeździeckich,
 • szkółkach jeździeckich.

Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt

Specjalizacja „Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt” pozwoli studentom opanować wiedzę nba temat wykorzystania zwierząt w terapii wspomagającej, którą coraz częściej stosuje się w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej (m.in. chorób wieku podeszłego, rozległych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń pourazowych, czy poudarowych).

Znajomość elementów psychologii człowieka, psychologii wykorzystywanego zwierzęcia, zasad bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia, daje absolwentowi tej specjalności niezbędną wiedzę konieczną do właściwego prowadzenia terapii i rehabilitacji, a także wiedzę na temat granic jej stosowania.

Studenci będą poznawać ten obszar w zakresie gatunków zwierząt najczęściej wykorzystywanych w działaniach terapeutycznych.

CEL: wykształcenie specjalistów w zakresie terapii wspomagającej z wykorzystaniem zwierząt w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Studia te mogą stanowić bazę dla osób zajmujących się aktywnością z udziałem zwierząt (Animal Assisted Activity) oraz być uzupełnieniem wiedzy (jako drugi kierunek) dla terapeutów mających zamiar prowadzić terapię z udziałem zwierząt (Animal Assisted Theraphy) w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Absolwent tej specjalności będzie:

 • stosował standardy szkolenia i użytkowania zwierząt w działaniach terapeutycznych i wspomagających,
 • identyfikował czynniki ryzyka związane z wykorzystaniem zwierząt w działaniach terapeutycznych,
 • analizował czynniki związane z dobrostanem zwierząt pracujących w działaniach terapeutycznych,
 • stosował zasady selekcji, szkolenia i użytkowania zwierząt przeznaczonych do pracy w działaniach terapeutycznych,
 • umiał opracować standardy szkolenia i przygotowania psów, kotów i koni do pracy terapeutycznej,
 • umiał rozpoznać sygnały strachu, stresu i dyskomfortu u psów, kotów i koni w trakcie zajęć oraz czynniki ryzyka wykorzystywania tych zwierząt w terapii,
 • interpretował testy predyspozycji zwierząt i przeprowadzał selekcję zwierząt posiadających predyspozycję do pracy terapeutycznej według właściwych kryteriów.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w ośrodkach szkoleniowych zwierząt domowych,
 • placówkach rehabilitacji i terapii z wykorzystaniem zwierząt,
 • w ratownictwie medycznym,
 • ośrodkach opiekuńczych,
 • w ośrodkach socjalnych,
 • w policji.

Kryterium przyjęcia na specjalizację jest średnia ocen.
Otwarcie danej specjalizacji jest uzależnione od zainteresowania studentów.  

Szczegółowy program specjalizacji dostępny w załączeniu:

Opłaty:

Czesne: 7500 zł za rok

 • można płacić w ratach (nie podnosi to kwoty)
 • w razie zajęć wyjazdowych, niektóre koszty będą musieli ponieść studenci (np. dojazd i wyżywienie)

Szczegółowy wykaz opłat:

Organizacja nauki:

3 letnie studia zaoczne, licencjat

 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, rzadziej piątki wieczór
 • Terminy zjazdów w roku 2020/2021:

26-27.09.2020 (zdalny)
10-11.10.2020
24-25.10.2020
7-8.11.2020
21-22.11.2020
5-6.12.2020
19-20.12.2020
9-10.01.2021
16-17.01.2021

  • II semestr
20-21.02
6-7.03
20-21.03
27-28.03
10-11.04 
24-25.04
29-30.05
5-6.06
19-20.06

Plan zajęć 20-21 luty 2021 – I zjazd